Privacy Policy

The website www.islandofsounds.com
is owned by Artemus Association
ID 83402795216 REG 1721364
Maruševečka 9, Zagreb 10110
Croatia, EU

Artemus Association is responsible for organising music and movement seminars called Island of Sounds.

What personal data we collect and why we collect it

The personal data that we obtain from you includes your name and contact details. We also ask for optional additional data in order to tailor our services to you. This information is obtained for the purposes of maintaining our contract with you to provide our services and in order to improve our service to you. This includes ensuring that you receive information by email on workshops and sessions. If you opt in for our newsletter then we also use your contact details to keep you up to date on our activities and offers.

We respectfully ask that minors (persons under the age of 18) do not submit any information to us.

Contact forms

When you request information or contact us in the ways described above, we may capture your name, e-mail, Skype Name, phone number, gender, date of birth, nationality, profession, address, photograph, special skills, experience and feedback.

When you apply for one of our events, we collect confidential and personal sensitive data to ensure your experience is as beneficial as possible. If you do reveal additional sensitive data, you will be giving express consent for us to process that information by storing it.

In order to pay for attendance or donate, you may be asked to provide debit/credit card details, including the card number, start and expiry dates and the card security verification value code (CVV/CVC). If you require a refund, we may require your bank information in order to process this refund. In either case, your information will not be retained by us, but by the banking institution in the country where you have applied for the workshop, and/or PayPal according to their regulations. PayPal is PCI compliant through PayFlow. Your Financial Data is captured through PayPal but we do not store or save it. We only retain your name, e-mail address, payment date and payment amount.

Cookies

The Island of Sounds website uses cookies to help you personalise your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a Web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

We do not share your data with anyone. Your information is held in a secure environment and we never sell, rent or loan this data to a third party. The data is securely stored and only shared by the management and administrative team of The Island of Sounds.

What rights you have over your data

You can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Additional information

If you have any questions, suggestions or complaints about the processing of your personal information, if you would like to see a copy of the information we hold for you, or wish to contact us for any general matters, please write to us on artemus@artemus.hr or mail@islandofsounds.com

How we protect your data

Your personal data is stored securely  to allow us to manage our on-going business and provide an efficient service to you.

Artemus Association (owner of Island of Sounds website), August 2019

Zaštita podataka

Internetska stranica www.islandofsounds.com
je u vlasništvu Udruge Artemus
OIB 83402795216 REG 1721364
Maruševečka 9, Zagreb 10110
Hrvatska, EU
Udruga Artemus odgovorna je za organiziranje seminara za glazbu i pokret pod nazivom Otok zvukova.

Koje osobne podatke prikupljamo i zašto ih prikupljamo

Osobni podaci koje dobijemo od Vas sadrže Vaše ime i pojedinosti o kontaktu. Također, tražimo od Vas i neke dodatne podatke, kako bismo vam prilagodili naše usluge. Ti se podaci dobivaju u svrhu održavanja našeg ugovora s vama kako bismo Vam pružili naše usluge i kako bismo ih poboljšali. To uključuje i slanje Vama informacija e-poštom o radionicama i sesijama. Ako želiteprimati naš elektronski mjesečnik, iskoristit ćemo Vaše podatke za kontakt kako bismo Vas obavijestili o našim aktivnostima i ponudama.

S poštovanjem molimo da nam maloljetnici (osobe mlađe od 18 godina) ne daju nikakve podatke.

Obrazac za kontakt

Kada zatražite informacije ili nas kontaktirate na gore opisane načine, možemo zabilježiti vaše ime, e-poštu, Skype ime, telefonski broj, spol, datum rođenja, državljanstvo, profesiju, adresu, fotografiju, posebne vještine, iskustvo i povratne informacije.

Kada se prijavite za jedan od naših događaja, prikupljamo povjerljive i osobne osjetljive podatke kako bismo omogućili što je moguće korisnije iskustvo za Vas. Ako nam pošaljete osjetljive podatke, izričito ćete nam dati pristanak da obradimo te podatke pohranjivanjem.

Da biste platili prisustvovanje ili donaciju, od vas će se možda tražiti da dostave pojedinosti o debitnoj / kreditnoj kartici, uključujući broj kartice, datume početka i isteka roka valjanosti i šifru vrijednosti potvrde kartice (CVV / CVC). Ako vam je potreban povrat, možemo zatražiti bankovne podatke kako bismo obradili taj povrat. U oba slučaja nećemo mi zadržati Vaše podatke, već će biti pohranjeni od strane banke u zemlji u kojoj ste se prijavili za radionicu, i / ili putem PayPala u skladu s njihovim propisima. PayPal je PCI kompatibilan putem PayFlowa. Vaši financijski podaci bilježe se putem PayPal-a, ali ih ne spremamo niti ih sačuvamo. Zadržavamo samo vaše ime, adresu e-pošte, datum plaćanja i iznos uplate.

Kolačići

Web stranica Otoka zvukova upotrebljava kolačiće kako bi vam olakšala prilagodbu vašeg online iskustva. Kolačić je tekstna datoteka koju poslužitelj web stranice stavlja na vaš tvrdi disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku virusa na vaše računalo.

Ako imate račun i prijavite se na ovu web lokaciju, postavit ćemo privremeni kolačić da bismo utvrdili prihvaća li vaš preglednik kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i odbacuje se kada zatvorite preglednik. Kada se prijavite, postavit ćemo i nekoliko kolačića za spremanje podataka o prijavi i odabira zaslona. Kolačići za prijavu traju dva dana, a opcije zaslona kolačići traju godinu dana. Ako odaberete “Zapamti me”, prijava će trajati dva tjedna. Ako se odjavite s računa, kolačići za prijavu bit će uklonjeni.

Ako uredite ili objavite članak, u svoj preglednik spremit će se dodatni kolačić. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i jednostavno označava poštansku oznaku članka koji ste upravo uredili. Istječe nakon 1 dan.

Sadržaj s drugih web stranica

Članci na ovoj web stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. videozapisi, slike, članci itd.). Ugrađeni sadržaj s drugih web lokacija ponaša se na isti način kao da je posjetitelj posjetio drugu web stranicu.

Ove web stranice mogu prikupljati podatke o Vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije s ugrađenim sadržajem, ako imate račun i prijavljeni ste na tu web stranicu.

S kime dijelimo vaše podatke

Ne dijelimo vaše podatke. Vaši se podaci čuvaju na sigurnom zaštićenom mjestu i nikada ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti posuđujemo te podatke trećoj strani. Podaci su sigurno pohranjeni i dostupni jedino upravnom i administrativnom timu Otok zvukova.

Koja su Vaša prava

Možete zatražiti da Vam pošaljemo datoteku Vaših osobnih podataka, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Možete zatražiti i brisanje Vaših bilo kakvih osobnih podataka. To ne uključuje podatke koje smo dužni čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Dodatne informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja, prijedloga ili pritužbi u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, ako biste željeli vidjeti kopiju Vaših podataka koje držimo ili nam se želite obratiti za bilo što, molimo Vas pišite nam na  artemus@artemus.hr ili mail@islandofsounds.com

Kako štitimo Vaše podatke

Vaši osobni podaci sigurno se pohranjuju kako bismo mogli upravljati našim poslovanjem i pružiti Vam učinkovitu uslugu.

Udruga Artemus (vlasnik internetske stranice Otok zvukova), kolovoz 2019.